-=Andy=-

Форумчане
  • Content Count

    4
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by -=Andy=-

  1. S M L O U V A O V Ý K O N U F U N K C E J E D N A T E L E …, dat. nar. … Sankt-Peterburg, … Ruská federace na straně jedné jako jednatel … s.r.o. IČ … se sídlem … na straně druhé jako společnost I. Touto smlouvou se upravuje vztah mezi společností … s.r.o. a jednatelem …. Na základě této smlouvy se jednatel zavazuje zařizovat na účet společnosti … s.r.o. a jejím jménem veškeré právní úkony k nimž je jednatel oprávněn a zavázán zákonem nebo společenskou smlouvou společnosti. Společnost se mu za shora uvedenou činnost zavazuje hradit odměnu. II. Jednatel je povinen postupovat při zařizování veškerých jemu svěřených úkolů s odbornou péčí a v soulasu se zájmy mandanta. Při zařizování úkolů je povinen dbát příkazů a pokynů společnosti, resp. valné hromady společnosti … s.r.o. , a v případě jejich nevhodnosti nebo jejich rozporu s obecně závaznými předpisy je na tuto skutečnost upozornit. Jednatel je dále povinen upozornit společníky společnosti … s.r.o., na veškeré skutečnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež by mohly mít vliv na změnu rozhodnutí valné hromady. Od pokynů udělených valnou hromadou společnosti, je jednatel oprávněn se odchýlit pouze v naléhavém případě a v zájmu společnosti, kdy si jednatel nemůže včas opatřit souhlas valné hromady nebo společníků společnosti, a pokud odchýlení od pokynu valná hromada výslovně nezakázala. III. Jednatel je oprávněn k zajištění své činnosti pověřit dílčími úkoly i další osoby. IV. Jednatel je povinen veškeré věci a dokumenty, jež převzal pro společnbost v souvislosti s výkonem své činnosti uchovávat v provozních prostorách společnosti a vést o nich příslušnou evidenci. Jednatel odpovídá za škodu na věcech, které převzal v souvislosti s vyřizováním svých povinností od společbosti nebo od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče. V. Za činnost jednatele se společnost … s.r.o. zavazuje hradit jednateli částku …,- Kč měsíčně. Vedle shora uvedené odměny přísluší jednateli náhrada hotových výdajů, které při výkonu své činnosti jménem společnosti vynaloží. VI. Jednatel neodpovídá za porušení závazku osoby, s níž uzavřel smlouvu při zařizování svých úkolů (tj. např. smlouvy s zákazníky firmy, pracovní smlouvy se zaměstnanci, smlouvy a auditory, právníky), ledaže se ve smlouvě zaručil za splnění závazků převzatých jinými osobami v souvislosti se zařizováním záležitosti. VII. Tato smlouva může být ze strany společnosti ukončena rozhodnutím valné hromady o odvolání jednatele z funkce. Odvolání jednatele nabývá účinnosti dnem, kdy se o něm jednatel doví nebo mohl dovědět. Od účinnosti odvolání je jednatel povinen se zdržet výkonu své funkce. Je však povinen upozornit společnost na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící společbosti. VIII. Jednatel může tuto smlouvu ukončit odstoupením ze své funkce. Tuto skutečnost je povinen oznámit všem společníkům spoelčníkům. Výkon jeho funkce končí dne, kdy valná hromada společnosti jeho odstoupení projednala nebo kdy ho projednat měla, tj. kdy se mělo konat nejbližší zasedání valné hromady. Jednatel je ke dni účinnosti odstoupení ze své funkce povinen upozornit společnost na ty skutečnosti, jež by mohly vést ukončením jeho činnosti ke vzniku škody společnnosti a doporučit vhodná opatření k jejímu odvrácení. IX. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vztah jednatele a společnosti se ve smyslu ustanovení § 59 řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to zejména přiměřeně ustanoveními o smlouvě o výkonu funkce. X Tato smlouva na dobu neurčitou začíná platit dnem podpisu obou stran a byla sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. V Praze dne … .................................... ............................................. jednatel společnost … s.r.o.
  2. Что касается санкций против России. Великобритания не планирует вводить санкции против России (RU) UK seeking to ensure Russia sanctions do not harm City of London (ENG)
  3. Сайт откуда они это взято вот U.S AIRCRAFT CARRIER BATTLE GROUP NEARS BLACK SEA Из этой информации следует, что он не может зайти в Черное море, но самолеты достанут до Крыма, однако на них есть C-400, а на С-400 у американцев тоже что-то есть такое секретное, что сами не знают, в общем там все написано.
  4. Если провести расследование откуда что взялось, то по первой ссылке: Взяли они это все отсюда Radio Praha там уже несколько иначе: Можно там еще ролик можно послушать, но перевод заглушает слова министра, поэтому я проверил на чешских сайтах, там еще немного по-другому. На чешской половине этого сайта (Radio Praha) нет совсем такой информации. Итак на чешских сайтах. aktuálně.cz Ну и наконец исходное видео, просим так сказать сравнить. Brífink předsednictva Bezpečnostní rady státu