Goodwin

Форумчане
 • Počet příspěvků

  178
 • Registrace

 • Poslední návštěva

Vše od uživatele Goodwin

 1. Делал то же самое - послал заказным карточку и сопроводительное письмо на адрес МВД, продублировав еще через датовку. В жадости правда žádal o zrušení povolení k trvalému pobytu na území z důvodu nabytí státního občanství.
 2. § 77 (1) Ministerstvo zruší platnost povolení k trvalému pobytu, jestliže a) zjistí, že se cizinec dopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat povolení k trvalému pobytu, zejména pokud účelově uzavřel manželství nebo jeho účelově prohlášeným souhlasem bylo určeno otcovství, cizinci byl trvalý pobyt povolen na základě předložených padělaných anebo pozměněných náležitostí nebo náležitostí, v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti, c) cizinec pobýval mimo území států Evropské unie nepřetržitě po dobu delší než 12měsíců, pokud nebyla odůvodněna závažnými důvody, zejména těhotenstvím a narozením dítěte, závažným onemocněním, studiem nebo odborným školením anebo pracovním vysláním do zahraničí, d) cizinec pobýval mimo území nepřetržitě po dobu delší než 6 let, e) je to odůvodněno plněním závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy, f) o to cizinec požádá, g) cizinec, bývalý držitel modré karty, nebo jeho rodinný příslušník, pobýval mimo území členských států Evropské unie nepřetržitě po dobu delší než 24 měsíců, h) byl cizinec pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce přesahující 3 roky anebo byl cizinec opakovaně pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo i) byl cizinec v České republice ve 4 a více případech odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu k podmíněnému trestu odnětí svobody, za podmínky, že od posledního odsouzení neuplynula doba delší než jeden rok. (2) Ministerstvo platnost povolení k trvalému pobytu dále zruší, jestliže a) cizinec opakovaně závažným způsobem naruší veřejný pořádek nebo práva a svobody druhých anebo je důvodné nebezpečí, že by mohl ohrozit bezpečnost státu, zanikne do 5 let po vydání povolení k trvalému pobytu důvod, pro který bylo podle § 66 odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo § 66 odst. 1 písm. povolení k trvalému pobytu vydáno, c) byla zrušena platnost povolení k trvalému pobytu uděleného tomu, kdo o cizince, držitele tohoto povolení, pečoval, d) cizinec nesplnil povinnost podle § 88 odst. 3, e) cizinec je zařazen do informačního systému smluvních států a příslušný orgán, který cizince do tohoto systému zařadil, poskytne dodatečné informace, po jejichž vyhodnocení lze mít za to, že trvá důvodné nebezpečí, že by mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek, f) byl cizinec pravomocně odsouzen soudem České republiky za spáchání úmyslného trestného činu k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce do 3 let včetně, nebo g) jiný členský stát Evropské unie nebo smluvní stát uplatňující společný postup ve věci vyhošťování rozhodl o vyhoštění cizince ze svého území9a) z důvodu odsouzení cizince k trestu odnětí svobody v délce nejméně 1 rok anebo pro důvodné podezření, že spáchal závažnou trestnou činnost nebo takovou činnost připravuje na území některého státu Evropské unie nebo smluvního státu uplatňujícího společný postup ve věci vyhošťování, a dále z důvodů porušení právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na jejich území, 77 za podmínky, že toto rozhodnutí bude přiměřené z hlediska jeho zásahu do soukromého nebo rodinného života cizince. (3) Ministerstvo v rozhodnutí o zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu podle odstavců 1 a 2 stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí cizinci výjezdní příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.
 3. У меня с VZP была интересная история. Девушка мне выдала подтверждение без проблем. Потом я сам случайно проверил где-то через месяц на своём экаунте. И что вы думаете? 1500 кч. А если бы МВД запрос подали? В общем я долг заплатил и больше не являюсь клиентом данной страховой компании.
 4. III. Žadatel splňuje tyto podmínky: 1) ŽADATEL MÁ NA ÚZEMÍ ČR POVOLEN TRVALÝ POBYT - není občan státu EU1 → trvalý pobyt nepřetržitě po dobu alespoň 5 let (započítává se zde i doba jakéhokoliv oprávněného pobytu na území ČR před dosažením 18 let věku) - je občan státu EU → trvalý pobyt nepřetržitě po dobu alespoň 3 let (započítává se zde i doba jakéhokoliv oprávněného pobytu na území ČR před dosažením 18 let věku) - nebo má povolen trvalý pobyt po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let http://www.mvcr.cz/clanek/udeleni-statniho-obcanstvi-ceske-republiky.aspx Зы - просто это мой случай. Если теоретически - трвалый у меня может быть и один день, но если я прожил более 10 лет - то хоть завтра .
 5. Тут речь не только в сроке обладания пмж - общий срок проживания должен быть более чем 10 лет, из них должен быть определенный срок проживания со статусом Трвалый
 6. Тут загвоздка - её трвалый теоретически могут аннулировать. Допустим при подаче заявления о предоставлении гражданства. Основания вроде есть. Разве что существуют серьезные основания для нахождения заграницей. Зы - тут непонятка, а я исхожу из того, что чиновник (в любой стране синдром вахтёра никто не отменял) примет самое простое решение. Нюансы быть могут
 7. Извиняюсь C. cizinec pobýval mimo území států EU nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců, pokud nebyla odůvodněna závažnými důvody, zejména těhotenstvím a narozením dítěte, závažným onemocněním, studiem nebo odborným školením anebo pracovním vysláním do zahraničí http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-ukonceni-a-zruseni-povoleni-k-pobytu-a-odjezd-z-cr.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D
 8. Отсутствие более полугода в ЧР является основанием для Zrušení povolení k pobytu
 9. Ну уж если вышеупомянутые плеши серьезным образом нарушают Ваше душевное спокойствие… http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_spustila_web_a_aplikaci_zmente_to.xhtml
 10. 2) ŽADATEL SE NA ÚZEMÍ ČR SKUTEČNĚ ZDRŽUJE - Žadatel musí prokázat, že se skutečně zdržuje na území České republiky alespoň v rozsahu jedné poloviny doby pobytu - Do doby se započítávají: ● období nepřítomnosti, která nepřesáhla 2 po sobě jdoucí měsíce ● období nepřítomnosti, která nepřesáhla 6 po sobě jdoucích měsíců ze závažného důvodu, zejména: ○ těhotenství a narození dítěte ○ vážné onemocnění ○ studium ○ odborné školení ○ pracovní cesta Možné důvody pro prominutí podmínky 2:Žadatel má na území České republiky trvalý pobyt a zároveň - jeho manžel nebo partner, s kterým žije ve společné domácnosti, je státním občanem České republikynebo - je ke dni podání žádosti mladší 18 let http://www.mvcr.cz/clanek/udeleni-statniho-obcanstvi-ceske-republiky.aspx
 11. Так что каждый листек, который Вы скажем так, спотржебоввли, Ваша супруга вправе затребовать))))))
 12. Компания должна сохранять все документы в течении 8 лет…
 13. Я писал в форме проглашени, Prohlašuji, že nikdy jsem neopouštěl území České republiky po dobu delší než 2 po sobě jedoucích měsíců a zde se skutečně stále zdržuji,
 14. Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik MV ČR Náměstí Hrdinů 3, Praha 4, 14021 Od … V Praze dne… Věc:… ……………………… …………… S pozdravem. ………… Jméno a příjmení
 15. В языковом плане без проблем (я на пмж правда не сдавал, но…) просто обратите внимание на Реалии. Тут без знания определенных моментов не обойтись. Выучить реально - смотрите у UJOPков. Там можно и по частям сдавать. Имхо - весь экзамен это потерянный день
 16. Имхо - если Вы тут реально жили - данный экзамен символический. Хотя … видел и таких которые довольно долго живут тут а…
 17. В сообщении данного товарища просто были определённые противоречия - БЕЗ ПРОБЛЕМ и С ОГРАНИЧЕНИЯМИ. Я просто указал на них
 18. Насчёт беспроблемного использования в Австрии и Германии это мягко говоря преувеличение. Тыц
 19. Распил и откат никто ещё не отменил…)))
 20. К тому же - посмотрите внимательней какими вопросами омбудсман занимается. https://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace/jak-se-obracet-na-vop/ Согласен, среди них есть и nevhodné chování úředníků но но… состоялся только первый и при том устный контакт. Официального запроса не было. Дотычную просто вежливо пошлют. Вот если бы … lhůty, odpory, odvolání, dovolání atd, и ещё другие доказательства - тогда да. В наличии имеется только первый контакт. А это, из практики, обычно ничего не значит. Ну кроме испорченного на троение. ЗЫ Мы с Вами знакомы? Когда мы успели на ты перейти?
 21. Нет, но наслышан По моему Спортлото и МВЗ более крутые организацыи будут - однозначно только к ним)