Recommended Posts

Ух ты, и правда нет. но нам-то, в принципе, многократные и не так нужны были. Но посмотрим, что дадут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Adriena чем все закончилось?

 

 

 

Я маму хочу пригласить.

- приглашение заверю у нотариуса

- справка о зарплате (вдруг прокатит? так как расхорды были большие на счету 50 штук сейчас точно нет)

- копия свидетельства о рождении

- заверенная копия паспорта с ПМЖ в Чехии

 

Что еще забыла? Ах да..как писать в приглашении "прошу сроком на 90 дней" или "на 90 дней в течении года"?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А у меня такая ситуация: имею в ЧР пмж, но временно вернулась в Россию. Планируем с мужем лететь на новогодние праздники в ЧР. Вопрос: нужно ли мое присутствие в консульстве в Москве, дабы заверить подпись у нотариуса, если у меня незаверенное приглашение в письменной форме? (Подавать документы на визу будет муж, живущий в РФ). Или имеет смысл подаваться ему на тур.визу?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если будете сами при подаче документов присутствовать подпись заверять не нужно. Да, и не забудьте записать на прием всех кто будет присутствовать, а не только подающего.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть здесь кто-то, кто подавал приглашение, заверенное нотариусом, во Львовское консульство с положительным результатом? Я туда позвонила, а мне мягко дали понять что по приглашению "от руки" визу могут и не дать... Вот и думаю - или ехать туда и законом размахивать, или плюнуть и сделать позванку в полиции.

Share this post


Link to post
Share on other sites

в донецке дали пару недель назад визу на 30 дней, близкому родственнику по такому приглашению. В принципе без вопросов, но заставили присылать им снова заверенное проглашени уже с датами поездки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У кого-то есть опыт получения мультивизы родителям? Интересуют детали.

Мы уже долгое время делаем обычные визы для родителей, без pozvání.

Никаких проблем никогда не возникало, более того, не взирая на то, что у нас только ВНЖ, визы родителям всё равно бесплатные делали.

Теперь вот задумались о мультивизе.

 

Спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Только что папа получил мультивизу на год, писала письмо в вольной форме плюс св-во о рождении свое и дочкино приложила. В консульстве Мск. Про консульский сбор еще не знаю, но даже если они его взяли, то и ладно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скажите, сколько денег сейчас надо показывать для приглашения на 1 человека?

 

Спасибо.

 

На сайте mvz.cz сказанно только

doklad prokazující existenci dostatečných finančních prostředků jak na obživu na dobu předpokládaného pobytu, tak na návrat do země původu nebo bydliště nebo na průjezd do třetí země (výpis z bankovního účtu nebo potvrzení o pravidelném příjmu) - vyžaduje se pouze v případě, že se k tomu nezavazuje zvoucí subjekt v pozvání

 

Никаких сумм нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Скажите, сколько денег сейчас надо показывать для приглашения на 1 человека?

Спасибо.

 

§ 180

Ověření pozvání a odepření tohoto ověření

 

(6) Na poţádání policie je zvoucí osoba povinna schopnost splnění závazku obsaţeného v pozvání prokázat tím, ţe:

a) disponuje prostředky k pobytu zvaného cizince v rozsahu stanoveném v § 13,

B) disponuje prostředky ve výši 0,25násobku částky existenčního minima6) za kaţdý den pobytu na území, pokud cizinec nebude ubytován u zvoucí osoby,

c) předloţí doklad o uzavření cestovního zdravotního pojištění ve prospěch zvaného cizince nebo čestně prohlásí, ţe takové pojištění uzavře před vstupem cizince na území anebo pro případnou úhradu nákladů v rozsahu stanoveném v nebo § 180j disponuje částkou nejméně 60 000,- EUR,

 

 

§ 13

Prostředky k pobytu na území

(1) Zajištění prostředků k pobytu na území se prokazuje, není-li dále stanoveno jinak, předloţením

a) peněţních prostředků alespoň ve výši

1. 0,5násobku částky existenčního minima stanovené zvláštním právním předpisem6) (dále jen „částka existenčního minima“) na 1 den pobytu, jestliţe tento pobyt nemá vcelku přesáhnout dobu 30 dnů,

2. 15násobku částky existenčního minima, jestliţe má pobyt na území přesáhnout dobu 30 dnů, s tím, ţe tato částka se za kaţdý celý měsíc předpokládaného pobytu na území zvyšuje o 2násobek částky existenčního minima,

3. 50násobku částky existenčního minima, jestliţe se jedná o pobyt za účelem podnikání, který má vcelku přesáhnout 90 dnů, nebo

B) dokladu potvrzujícího zaplacení sluţeb spojených s pobytem cizince na území nebo dokladu potvrzujícího, ţe sluţby budou poskytnuty bezplatně.

(2) Zajištění prostředků k pobytu na území ve výši uvedené v odstavci 1 písm. a), jde-li o pobyt na území delší neţ 3 měsíce, se prokazuje

a) výpisem z účtu vedeného v bance nebo jiné finanční instituci znějícím na jméno cizince, ze kterého vyplývá, ţe cizinec můţe během pobytu na území disponovat peněţními prostředky ve výši uvedené v odstavci 1 písm. a),

B) jiným dokladem o finančním zajištění, ze kterého vyplývá, ţe cizinec můţe disponovat peněţními prostředky ve výši uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo má zajištěnu úhradu nákladů spojených s jeho pobytem na území, nebo

c) platnou mezinárodně uznávanou platební kartou; na poţádání je cizinec povinen současně předloţit výpis z účtu vedeného v bance nebo jiné finanční instituci, ze kterého vyplývá, ţe můţe disponovat peněţními prostředky ve výši uvedené v odstavci 1 písm. a).

(3) Cizinec, který bude na území studovat, můţe předloţit jako doklad o zajištění prostředků k pobytu závazek vydaný státním orgánem nebo právnickou osobou, ţe zajistí pobyt cizince na území poskytnutím peněţních prostředků ve výši částky existenčního minima na 1 měsíc předpokládaného pobytu, nebo doklad o tom, ţe veškeré náklady spojené s jeho studiem a pobytem budou uhrazeny přijímací organizací (školou). Pokud částka v závazku této výše nedosahuje, je cizinec povinen předloţit doklad o vlastnictví peněţních prostředků ve výši rozdílu mezi částkou existenčního minima a závazkem na dobu předpokládaného pobytu, nejvýše však 6násobek částky existenčního minima. Doklad o zajištění prostředků k pobytu lze nahradit rozhodnutím či smlouvou o přidělení grantu získaného na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.

(4) Cizinec, který nedosáhl věku 18 let, je povinen prokázat zajištění prostředků k pobytu podle odstavce 1 v poloviční výši.

 

Забавно, что ž при копировании поменялась на ţ.

Пару лет назад была такая памятка:

 

Na požádání inspektorátu cizinecké policie [§ 180 odst. 6 cizineckého zákona] je zvoucí osoba povinna schopnost splnění závazku obsaženého v pozvání prokázat tím, že:

a) disponuje prostředky k pobytu zvaného cizince v rozsahu stanoveném v § 13, tj. předložením peněžních prostředků alespoň ve výši 0,5 násobku částky existenčního minima stanovené zvláštním právním předpisem na jeden den pobytu, (1 010 Kč) nezbytné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití, jestliže tento pobyt nemá v celku přesáhnout dobu 30ti dnů. Má-li tento pobyt v celku přesáhnout dobu 30 dnů, předložením peněžních prostředků alespoň ve výši 15ti násobku částky existenčního minima (15 × 2 020 Kč tj. 30 300 Kč) s tím, že tato částka se za každý celý měsíc předpokládaného pobytu na území zvyšuje o 2násobek částky existenčního minima,

B) disponuje prostředky ve výši 0,25 násobku částky existenčního minima za každý den pobytu na území, pokud cizinec nebude ubytován u zvoucí osoby, tj. předložením peněžních prostředků (505 Kč) za každý den pobytu na území, pokud zvaný cizinec nebude ubytován u zvoucí osoby,

 

В общем, чем больше денег, тем лучше...

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мы делвем просто. Родители берут мой выпис из кадастра, свидетельство о рождении моё, билеты, стаховку и справку из банка. И получают визу без приглашений. Жена тоже самое со свидетельсвом о браке.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спрашивала в МВД еще осенью, сказали не менее 100 Ккрон/чел. к приглашению на 90/180.

На сейчас, может что изменилось, не в курсе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

изменилось в худшую сторону, на 30 дней хотят 56 тысяч с мелочью

Share this post


Link to post
Share on other sites

если жилье не в собственности приглашающего, то на 90 дней было и остается порядка 200 000 крон.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing

    No registered users viewing this page.